+48 XXXX

English EN Polish PL

Skudlik

Regulaminy/Gwarancje/Postanowienia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKUDLIK.PL z dnia 01.02.2023

I. Sklep internetowy SKUDLIK.PL prowadzony jest przez firmę F.H. Skudlik s.c.z
siedzibą w Katowicach.
• adres do wysyłek i doręczeń: ul. Św. Jana 14, 40-012 Katowice
• NIP: 634-020-06-98
• REGON 272281590

1.1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. REGULAMIN – przedstawiony poniżej zbiór zasad, praw i
obowiązków świadczenia usług drogą elektroniczną w

ramach sklepu internetowego SKUDLIK.PL;
b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która dokonuje zamówienia w ramach
Sklepu;

c. SKLEP INTERNETOWY (zwany dalej: SKLEP) – serwis
internetowy dostępny pod adresem www.skudlik.pl, za
pośrednictwem którego Klient może składać

zamówienia;

d. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w
szczególności rodzaj i liczbę Towaru w serwisie

sprzedażowym Sklepu

(www.skudlik.pl).

1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.6. TOWAR – produkty prezentowane jako oferta sprzedaży w
sklepie internetowym SKUDLIK.PL;
1.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.
Skudlik s.c. (dane teleadresowe: patrz pkt. I.) a
Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu pod adresem: www.skudlik.pl
1.8. USTAWA O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY
KONSUMENCKIEJ – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.9. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr

144, poz. 1204 ze zm.).
[ POWYŻSZE USTAWY DO SPRAWDZENIA CZY TE PASUJĄ,
CZY JAKICHŚ BRAKUJE]
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego dostępnego pod adresem www.skudlik.pl;
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od
dostępnych możliwości]:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach
sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w
ramach sklepu internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług
świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
d. zasady odstąpienia od Umów sprzedaży zgodnie z literą prawa,
[JAK COŚ TO MOŻNA DOPISAĆ TU WIĘCEJ]
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą
[wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub
b. [przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z
włączoną obsługą […],
c. minimalna rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli. [
[TECHNICZNE WYMAGANIA WITRYNY DO DOPISANIA,
MOŻNA DAĆ WIĘCEJ]
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien
we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub urządzenia końcowego, z

dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma F.H.
Skudlik s.c zastrzega sobie możliwość ograniczenia

świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego
do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku
potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w
każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głównej serwisu www.skudlik.pl oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe
oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania ze
Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie
formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie

www.skudlik.pl.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść
Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych

jako obowiązkowe.

3.4. Firma F.H. Skudlik s.c może ze skutkiem natychmiastowym
pozbawić Klienta prawa do korzystania z witryny

www.skudlik.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do
części lub całości zasobów sklepu Internetowego, w przypadku
naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy
Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym
dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego
naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych

innych klientów sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane
przez firmę F.H. Skudlik s.c za zachowania niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet lub
godzące w dobre imię firmy F.H. Skudlik
s.c.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu
internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
firmy F.H. Skudlik s.c.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu
komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach
Witryny usługami, firma F.H. Skudlik s.c podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione
danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści
zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających
lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie
zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub

urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub
umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej

(spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób
nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy F.H.

Skudlik s.c

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w
ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.
WSZELKIE DZIAŁANIA NIEZGODNE Z POWYŻSZYM PROWADZIĆ MOGĄ DO
OGRANICZENIA LUB ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO PLATFORMY
ZAKUPOWEJ WWW.SKUDLIK.PL

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy wejść na stronę internetową

www.skudlik.pl, dokonać wyboru Towaru,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o

wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest
dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia
przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji
wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W
tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z platformy Sklepu
wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie
podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie
zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych
produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz
dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy, 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie

akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

„Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli

zawarcia z firmą F.H. Skudlik s.c Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią

Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-

mail zatytułowaną [TYTUŁ MAILI], zawierającą ostateczne

 

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

[JEŚLI NIE BĘDZIE TAK, TO WYWALIĆ]

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania

przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści

zgodnej z Regulaminem.

 

V. DOSTAWA

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru

Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany

przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem

własnym, przesyłką kurierską lub [TRZEBA BĘDZIE WYPISAĆ

JAKIE BĘDĄ OFEROWANE]. Koszty dostawy wynoszą

[TRZEBA BĘDZIE WYPISAĆ DLA KAŻDEJ

METODY DOSTAWY JAK JUŻ BĘDĄ

ZNANE]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w

czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi [ILOŚĆ DO USTALENIA I

UZUPEŁNIENIA] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez

Klienta Zamówienia.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz

potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy

sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie

Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie

do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia,

specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. [JEŚLI

NIE, PODPUNKT DO MODYFIKACJI]

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają

wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem

wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

[JEŚLI COŚ JEST INACZEJ – DO MODYFIKACJI]

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego […],

b. płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu

 

płatności elektronicznych],

 

c. zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów,

których karty są akceptowane oraz informacje o

momencie pobrania zapłaty, np. „karta

kredytowa zostaje obciążona w momencie

wysyłki towaru”,

 

d.) [inna forma płatności]. [DO WYPISANIA I

PODPUNKTY WYŻEJ DO EWENTUALNEJ MODYFIKACJI

JEŚLI COŚ BĘDZIE INACZEJ NIŻ OPISANE TUTAJ]

 

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221

Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów

prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

bez podania przyczyny, składając stosowne

 

oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i

wysyłając je na adres firmy F.H. Skudlik s.c podany w

niniejszym Regulaminie (punkt I)

 

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło

dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

zgodnie z Art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta jest

 

wyłączone w przypadku:

 

a. towarów (lub usług) wykraczających poza standardową

ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne

zamówienie klienta i dostosowanych do jego

indywidualnych potrzeb (Art. 38 pkt 3

zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 4

listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin.

ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.);

 

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany

w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

 

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu

na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu (Art. 38 pkt 5 zmieniony przez art. 1

pkt 13 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r.

(Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z

dniem 1 stycznia 2023 r. )

 

c. zakupu towaru na FAKTURĘ VAT (dotyczy to firm –

spółek i innych form organizacji przedsiębiorstw), Z

WYŁĄCZENIEM jednoosobowych działalności

gospodarczych JEŚLI ZAKUP TEN

 

NIE MA CHARAKTERU

ZAWODOWEGO.

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,

ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na

poniższy adres:

 

F.H. SKUDLIK s.c.

ul. Św. Jana 14, 40-012 Katowice

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany

w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń

 

przesyłki w trakcie transportu do siedziby firmy.

 

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 

8.1. Firma F.H. Skudlik s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec

Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru

zakupionego przez tego konsumenta, w

zakresie określonym Ustawą o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta

gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego

 

Regulaminu, należy kierować na adres sklep@skudlik.pl. Firma

F.H. Skudlik s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej

reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a

gdyby to nie było możliwe – do poinformowania w tym okresie

Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma F.H. Skudlik s.c. nie jest producentem towarów.

Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji

 

sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany

w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje

taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w

ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym

serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. RREKALAMCJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ (DOSTĘPU DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ)

 

9.1. Firma F.H. Skudlik s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia

w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki

wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w

rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez

 

Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę

F.H. Skudlik s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach

w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient

może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Św. Jana 14, 40-012

 

Katowice, mailowo pod adresem

 

sklep@skudlik.pl lub przy użyciu formularza

kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,

adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem

 

Sklepu.

 

9.5. Firma F.H. Skudlik s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia

każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było

możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,

 

kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

firmą F.H. Skudlik s.c. a Klientem, który jest konsumentem

w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje

poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami

właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

firmą F.H. Skudlik s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem

w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

 

firmy F.H. Skudlik s.c.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart

Czy akceptujesz politykę ciasteczek?